Privacyverklaring

Privacyverklaring.

Inleiding.

Koetshuis onder de Linde respecteert de privacy van haar gasten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie is er daarom beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot:

 1. de verwerking zelf,
 2. het doel ervan
 3. de mogelijkheden voor de gasten om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Deze privacyverklaring is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1.         Beheerder

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegeven (beheerder) is:

 • Koetshuis onder de Linde
 • Willy de Waal
 • Elerbergweg 3
 • 7447PL Hellendoorn KvK-nummer: 08100964

Artikel 2.         Verwerking van persoonsgegevens.

Enkele persoonsgegevens worden door ons verwerkt. Onder persoonsgegevens worden verstaan:

 • Naam Client
 • Adressen
 • Telefoonnummers
 • Emailadressen

Artikel 3.         Doel van de verwerking

Wij verzamelen de gegevens voor het onderhouden van contacten met gasten en het doen van mededelingen/het maken van afspraken via mail/telefoon aan de gasten.

Artikel 4.         Registratie van persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden digitaal geregistreerd/opgeslagen. Daarnaast is er een papieren registratie i.v.m. de toeristenbelasting. Aan de gemeente Hellendoorn worden, voor de registratie van de toeristenbelasting, slechts uw initialen en woonplaats vermeld.

Artikel 5.         Uw rechten met betrekking tot uw gegevens.

Artikel 5.1

Op grond van art. 13-2 sub b AVG heeft eenieder recht op:

 • Inzage in de persoonsgegevens;
 • Rectificatie of verwijdering van zijn persoonsgegevens;
 • Het beperken van de betreffende verwerking,
 • Het tegen de verwerking bezwaar maken;
 • Verzoek om gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met Koetshuis onder de Linde. (willydewaal@icloud.com)

Artikel 5.2

Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na datum van het ingediende verzoek krijgt u antwoord op uw verzoek

Artikel 6. Wettelijke verplichtingen.

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben, die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteit, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepaling van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7.

Uw gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij u daartoe schriftelijk toestemming hebt gegeven.

Artikel 8

De door de beheerder verzamelde gegevens worden beheerd, en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet is bepaald. (maximaal 2 jaar na afronding van het contact.)

Artikel 9 Toepasselijk recht

Op deze voorwaarde is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10. Contact.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Willy de Waal.

 • willydewaal@icloud.com
 • 06-51016901
 • Elerbergweg 3
 • 7447PL Hellendoorn.